Általános Szállítmányozói keretszerződés

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI

KERETSZERZŐDÉS

A szerződő felek

FREIGHT FORWARDING

 FRAMEWORK CONTRACT

Contracting parties

Megbízó / Principal:

 

… Kft.

Székhelye/seat: …

törvényes képviselője/representative: …

cégjegyzékszáma/court reg. No.: …

nyilvántartó hatóság / registry authority: …

adószáma/Tax ID No.: …

 

Szállítmányozó/Forwarding Agent:

 

Palmsped Cargo 2009 Kft.

Székhelye/seat: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 6/a II./6

törvényes képviselője/representative: Balogh László

cégjegyzékszáma/court reg. No: Cg. 01-09-930787

nyilvántartó hatóság / registry authority: Budapesti Cégbíróság

adószáma/tax ID No: 11701664-2-41

A keretszerződés célja, és viszonya az egyedi szállítmányozási szerződésekhez

1. A jelen keretszerződés célja, hogy a szerződő felek közötti egyedi szállítmányozási szerződések megkötését egyszerűsítse. A jelen keretszerződésben szereplő kikötések ugyanis külön vagy ismételt említés, illetve külön írásba foglalás nélkül is az egyedi szállítmányozási szerződéseket kiegészítik mindaddig, amíg a felek ezeket a kikötéseket egyező akarattal nem változtatják meg írásban. Ennek megfelelően a szállítmányozási jogviszony a felek között a jelen keretszerződés és az adott, egyedi szállítmányozási szerződés szerinti tartalommal jön esetenként létre.

Az egyedi szállítmányozási szerződés és a jogviszony létrejötte

2. A megbízó az egyedi szállítmányozási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát/megrendelését írásban –  telefax, e-mail – közölheti a szállítmányozóval.

 

3. A megrendelésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • az áru felvételének kívánt időpontja

 • az áru lerakásának kívánt időpontja

 • az áru és kereskedelmi értéke megnevezése

 • az áru darabok mérete, súlya, mennyisége

 • a lerakóhely megnevezése

 • az igényelt fuvareszköz mérete

 • szállítmányozási díj (fuvardíj)

A szállítmányozó a megrendelésben szereplő adatok valódiságát, helyességét nem köteles ellenőrizni; ezen adatok hibájából eredő károkért a felelősség a megbízót terheli.

 

 

4. Amennyiben a szállítmányozó a megrendelést – az abban foglalt feltételekkel – teljesíteni tudja és kívánja, köteles a megrendelést írásban – telefax, e-mail – visszaigazolni. Szállítmányozó kötelezettséget vállal, hogy a visszaigazolásban a szokásostól eltérő körülményekre soron kívül külön is felhívja a megbízó figyelmét. A megrendelés véleményeltérés nélküli visszaigazolásának a megrendelőhöz történt visszaérkezésével a felek között az egyedi szállítmányozási szerződés és egyúttal a szállítási jogviszony is – a jelen keretszerződés, a konkrét megrendelés és a konkrét visszaigazolás szerinti tartalommal – létrejön.

 

5. Amennyiben a szállítmányozó a megrendelést bármely okból a megrendelésben foglalt feltételekkel nem vállalja teljesíteni, köteles a megrendelésben foglaltaktól eltérő feltételeket (véleményeltérés) a megrendelővel írásban közölni. 

 

Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

6. A szállítmányozási jogviszonyt a tartalmának megfelelően, a megszabott helyen és határidő szerint kell teljesíteni.

 

7. A szerződés teljesítésében a felek együttműködésre kötelesek. A szállítmányozónak a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a megbízónak pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a szállítmányozási szerződés teljesítését.

 

8. A felek a fentiek szerint létrejött szállítmányozási jogviszony teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni. Szállítmányozó vállalja, hogy az áru felvételéről, a fuvareszköz adatairól, a várható érkezésről és a tervezett rakodásról, annak időközbeni módosulása esetén is folyamatos tájékoztatást ad megbízónak. Megbízó bármikor jogosult a szállítmányozótól adatszolgáltatást kérni, illetőleg szállítmányozó köteles a megbízó által kért adatokat a lehető legrövidebb úton és módon rendelkezésre bocsátani.

 

9. Amennyiben az adott fuvarozási megbízásra olyan vevői reklamáció érkezik, amely a fuvarozó tevékenységére vezethető vissza, azt a megbízó egy hivatalos reklamáció formájában jelzi a fuvarozónak és egyidejűleg a szállítmányozónak.  Reklamáció esetében a fuvarozó kötelezett a reklamáció kézhezvételétől számított egy héten belül a reklamációra írásban reagálni, a reklamációban jelzett hiba okát érdemben kivizsgálni, a megfelelő intézkedéseket a hiba újbóli előfordulása érdekében meghozni.

Nem együttműködő válasz esetében az adott reklamáció kapcsán keletkezett megbízói többletköltségek a fuvarozóra továbbterhelésre kerülnek.

A fuvarozó felé küldött reklamációk bekerülnek a fuvarozó éves beszállítói értékelésébe.

 

10. A megbízó üzemi épületeiben a gépkocsivezető és/vagy a kísérő személyzet nem tartózkodhat, munkát nem végezhet. Az általuk elvégezhető tevékenység csak a rakomány rögzítésére és az azzal szorosan összefüggő feladatokra/tevékenységekre korlátozódhat, mely feladatokat/tevékenységeket a fuvarozó csak saját eszközeivel és saját felelősségére végezheti.

 

A teljesítési idő

11. A szállítmányozó a megbízáson feltüntetett határidőket és rakodási időintervallumokat be kell, hogy tartsa.

 

A teljesítés helye

12. A felek mindig az egyedi szállítmányozási szerződésben, írásban állapodnak meg a szállítmány lerakási helyéről, mint teljesítési helyről. Átirányítás esetén … EUR /km átirányítási költség kerül felszámításra.

 

 

Csomagolás

13. A rakomány csomagolásának módjáról a megbízó és a feladó/címzett közvetlenül köteles megállapodni.

 

14. A rakomány csomagolása a megbízó/feladó felelőssége. A hibás, vagy sérült csomagolás következtében a rakományban bekövetkezett károkért és a kapcsolódó kiadásokért a szállítmányozó csak abban az esetben felelős, ha a megbízó utasításait nem továbbította közvetlen alvállalkozójának, egyébként a kár, illetve a megbízó hibájából keletkezett többletköltség a megbízót terheli.

 

Az átadás-átvételi eljárás

15. A szállítmányozó jogosult képviselője útján a szállítmány átadás-átvételénél jelen lenni és közreműködni. A gépjármű vezetője köteles ellenőrizni a csomagolás állapotát, illetve a rakodást követően a rakodási jegyzőkönyvet aláírni. Az áru rögzítése (spaniferezése) a sofőr feladata.

 

16. A lerakodás során a címzett köteles a szállítmányt mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni. A mennyiségi és minőségi szempontból kifogástalan szállítmány szállítólevelén/CMR fuvarlevelén a címzett vagy képviselője e körülményt köteles cégszerű aláírással ellátva elismerni (teljesítési igazolás). A mennyiségi és/ vagy minőségi szempontból hiányos és/vagy sérült szállítmány szállítólevelén/CMR fuvarlevelén a címzett vagy képviselője e körülményt köteles a kár/hiány természetének pontos megjelölésével rögzíteni, cégszerű aláírással és a gépkocsivezető azonos tartalmú ellenjegyzésével ellátni, mivel a szállítmány mennyiségi hiánya vagy minőségi hibája esetén a címzett e tényt haladéktalanul köteles pontos tényállással jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a megbízóhoz eljuttatni. A fuvarlevélen történt különleges bejegyzésről a szállítmányozó azonnal köteles jelentést tenni írásban a megbízó felé.

 

A teljesítés késedelme, az átvétel késedelme

17. A szállítmányozási megbízás szankciómentesen lemondható a visszaigazolásban szereplő felrakási időpont előtti munkanap 16 óráig; ezt követően kötbér kerül kiszámlázásra a következők szerint, azzal, hogy a kötbért meghaladó kárigények is követelhetőek:

EUR ….- /3,5 t jármű

EUR ….- /7,5 t jármű

EUR ….- /12t ill. 24 t jármű

A felrakás napján történő lemondás esetén … EUR lehet a maximum kötbér összege, minden esetben egyeztetést követően.

 

 

18. A fel- és lerakáskor előforduló Megbízói késedelem esetén a szállítmányozó késedelmi kötbért követelhet (állásdíj) az alábbiak szerint:

 

24 óra várakozás után: … EUR

 

A tartózkodási idő kezdete a tehergépjármű hivatalosan igazolt érkezési időpontja. Amennyiben a bejelentkezési időpont megelőzi az avizált rakodási időpontot, úgy a várakozási idő kezdete a megadott rakodási időpont.

 

19. A fuvarozó hibájából eredő késedelem, vagy ki nem állás esetén legfeljebb akkora késedelmi kötbér számítható fel a szállítmányozóval szemben, mint amekkora a szállítmányozót a fuvarozóval szemben megilleti, de semmiképp sem több, mint napi … EUR.

 

A fuvarozó hibájából előforduló késedelmes kiállás esetén a kötbér mértéke:

24 óra várakozás után: … EUR

 

 

Amennyiben a tehergépjármű egyáltalán nem jelenik meg a rakodásra a felrakás napján, abban az esetben a jelen szerződés 17-es pontjában megjelölt kötbér mértéke érvényes a szállítmányozóra is.

 

A késedelemből eredő kötbér összegével a szállítmányozó csökkenti a számla végösszegét, s ezt a levonást külön tételben meg is jelöli a számlán.

 

20. Vámkezelésre és egyéb, az árutovábbításhoz szükséges, ahhoz kapcsolódó hatósági vizsgálatra, szemlére, ellenőrzésre (pl. állat-, illetve növény-egészségügyi vizsgálat stb.) való várakozás miatt a szállítmányozóval szemben semmilyen igény nem támasztható, illetve az ilyen állásidő költségei alól a megbízó mentesíti a szállítmányozót.

 

 

 

21. A megbízó átvételi késedelme esetén a szállítmányozó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles a termék őrzésére – a megbízói késedelem elhárultáig – a megbízó költségére és veszélyére. A megbízót a késedelme nem mentesíti díjtartozása megfizetésének kötelezettsége alól. Átvételi késedelem esetén a szállítmányozó a késedelem minden megkezdett napjára kötbérre jogosult, a 18. pontban foglaltak szerint alakul.

 

22. Az EKÁER szám megigénylése a megbízó feladata. Az EKÁER számot a megbízó minden esetben feltünteti a CMR fuvarlevélen. A megbízó a rakodásra bejelentkezett gépjármű rendszámát rögzíti az EKÁER rendszerben, a telephely elhagyásáig a megbízó a felelős az adatok helyes felviteléért. Amennyiben a telephelyet elhagyta a gépjármű, s az áru átrakásra kerül, a felelősség a fuvarozót terheli a módosításért. Ennek biztosítására a megbízó hozzáférést ad a szállítmányozónak az EKÁER rendszerben való módosításhoz. A jogosultság csak a rendszám módosításra vonatkozik.

 

 

 

                Fizetési kondíciók, fizetési késedelem

23. Külön kikötés hiányában a szállítmányozási díj nem tartalmazza a fuvarozás során felmerülő egyéb költségeket, így pl. vám, vámkezelés, állat- és növény-egészségügyi költség, árubiztosítás és egyéb speditőri költségek. A szállítmányozói visszaigazolásnál nagyobb mennyiségű áru felrakása kizárólag a megbízó és a szállítmányozó előzetes megegyezését követően történhet és fuvardíj emelést von maga után; túlsúlyból eredő következményeként a szállítmányozó nem tartozik felelősséggel. A szállítmányozó a számláját a lerakást (amely a teljesítés időpontja) követően, …. napon belüli átutalási határidővel jogosult kibocsátani. Amennyiben a megbízó a szállítmányozó bármely, korábban nem vitatott számlájának megfizetésével több, mint 15 napos késedelembe esik, úgy a szállítmányozó jogosult egyoldalúan készpénzes fizetést követelni, amely az áru kiszolgáltatását megelőzően esedékes. Amennyiben a visszaigazolásban, a jelen keretszerződésben, vagy az egyedi szerződésben ÁFA nem kerül feltüntetésre, és a hatályos jogszabályok értelmében ÁFA felszámítandó, úgy az ott írt díj és összegek nettó összegnek minősülnek és azokat ÁFA terheli.

 

24. Az átutalásos számla kifogásolására tartalmi vagy formai okból a megbízó a számla megbízóhoz való beérkezésétől számított 30 napon belül jogosult. Az itt írt időn túli kifogásolás jogáról a megrendelő ezennel lemond.

 

25. Amennyiben a megbízó késedelembe esik a szállítmányozót megillető díjak megfizetésével, úgy HUF tartozás esetén a Ptk. által a vállalkozásokra előírt késedelmi kamat fizetendő. Ha a megbízó kamattal és költséggel is tartozik (pl. ügyvédi fizetési felszólítással indokoltan felmerült kiadás), és a megbízó által fizetett összeg nem fedezi az egész tartozást, úgy a törlesztést elsősorban a költségre, majd a kamatra, végül a tőkére kell elszámolni. Amennyiben a megbízó fizetési késedelme miatt a szállítmányozó fizetési felszólítást kénytelen küldeni a megbízónak, úgy a szállítmányozó jogosult 5.000,-Ft + ÁFA ügyintézési díjat felszámítani; ügyvédi fizetési felszólítás esetén az ügyintézési díj 20.000,-Ft + ÁFA.

 

26. A megbízó fizetési késedelme esetén (i) a szállítmányozó a díja, a járulékos költségei és a kamatok vonatkozásában jogosult a törvényi zálogjogát gyakorolni. Ennek során zálog alá vonhatja és kereskedelmi forgalomban értékesítheti a szállítmányt tekintet nélkül annak tulajdoni viszonyaira. A zálogjog nemcsak a késedelmes fizetéssel érintett szállítmányra, hanem valamennyi szállítmány vonatkozásában gyakorolható (olyanra is tehát, amelynek szállítmányozási díja még nem járt le). A megrendelő fizetési késedelme időtartamára (ii) a szállítmányozó jogosult a megrendelővel szemben a szállításokat felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. A felfüggesztés tényéről a megrendelőt írásban kell tájékoztatni. A szállítmányozó (iii) a további megbízások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog, előrefizetés, kezességvállalás, stb.) adásához kötheti. Ugyanezek a jogosítványok illetik meg a szállítmányozót, ha a megrendelő ellen végelszámolási, csőd- vagy felszámolási kérelmet terjesztenek elő, vagy olyan körülmény válik ismertté, amely a megrendelő fizetőképességét, vagy a szállítmányozási jogviszony teljesítését veszélyezteti. Ha az említett körülmények 15 napon túlmenően is fennállnak, a (iv) szállítmányozó jogosult a szállítmányozási jogviszonyt felmondani.

 

27. Ha a megbízó egy korábban esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esett, a szállítmányozó jogosult egyoldalúan megállapítani azt az összeghatárt, amelyet ha a megbízónak a szállítmányozó felé esedékes – akár lejárt, akár le nem járt, bármilyen jogcímen keletkezett – tartozása meghalad, úgy szállítmányozó jogosult a megbízó részére végzett szolgáltatásait azonnali hatállyal felfüggeszteni és / vagy  a fizetési feltételeket egyoldalúan akként módosítani, hogy a megbízó csak a díj, a járulékos költségek és kamatok – átutalással vagy készpénzben történő – megfizetését követően veheti birtokba a szállítmányt.

 

Felelősség

28. A megbízó érdekkörében levő okból eredő, jogos fuvarozói igények alól a megbízó mentesíti a szállítmányozót. A fuvarozás körében bekövetkezett károkért a szállítmányozó kizárólag a Ptk.6:307. § (1) bekezdése szerint tartozik felelősséggel. A szállítmányozási díj nem tartható vissza a fuvarozás körében bekövetkezett károkért fennálló igényre való hivatkozással, a megbízó a beszámítás jogáról lemond.

 

 

 

29. Felek megállapodnak, hogy alvállalkozó közreműködésével teljesített szállítmányozás során, gyűjtőforgalomban bekövetkezett kárért a szállítmányozó akkor felel, ha a kárt a gyűjtőforgalomban együtt szállított más, olyan dolgok, áruk, körülmények okozták, amelyek továbbítása a szállítmányozó feladatát képezte (nem pedig a fuvarozó szervezte a gyűjtőfuvart).

 

 

30. A megbízó tudomásul veszi, hogy az árufuvarozási és szállítmányozási egyezmények az áruban keletkezett károkért fennálló felelősséget korlátozzák és hogy a szállítmányozói felelősség semmilyen alvállalkozó (fuvarozó, kikötő, közreműködő) felelősségét nem haladja meg. A fuvarozók CMR biztosítása általában 100.000 USD összegig, de maximum a küldemény minden bruttó kilogrammja után 8,33 SDR/ kb. 9,3 EUR értékben vállalja a kockázatot. Megbízó ennél magasabb kártérítést csak akkor követelhet, ha az áru értékét, a kiszolgáltatáshoz fűződő különleges érdeket, vagy az egyezmények által előírt egyéb körülményeket az egyezményeknek megfelelően a szállítmányozónak előzetesen – az áru feladását megelőzően – bejelentette, és egyúttal a felek megállapodtak, hogy a szállítmányozó biztosítást köt az árura. A szállítmányozó felelőssége a szándékosan okozott károkat kivéve semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a szállítmányozó felelősségbiztosítása által fedezett mértéket. A szállítmányozásból fakadó igények egy év alatt évülnek el, a Felek megállapodása alapján kifejezetten ideértve a súlyos gondatlansággal okozott károkat is.

 

A fuvarozóval szembeni igények érvényesítése

31. A megbízó köteles a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez (különösen a későbbi bizonyításhoz) szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni és erről a szállítmányozót azonnal értesíteni.

A szállítmányozó nem köteles igényérvényesítésre a raktározó, rakodó és kikötői vállalatokkal szemben.

 

32. Amennyiben arra a megbízó igényt tart, a megbízó igényeit a fuvarozóval szemben a szállítmányozó a megbízó utasítására, költségére és veszélyére érvényesíti, az alábbiak szerint:

 

 • A biztosítási szabályzatban megjelölt, vagy egyébként a biztosító által meghatározott káresemények esetén a szállítmányozó jogosult és köteles a szállítmánybiztosítási kötvényben megnevezett kárbiztost értesíteni és kárbiztosi jegyzőkönyv felvételéről gondoskodni. A kárszemle időpontjáról a megbízót értesíteni kell; amennyiben a megbízó a kárszemlén a megfelelő időben való értesítés ellenére nem vesz részt, úgy kell tekinteni, hogy a szállítmánybiztosító, illetve a nevében eljáró kárszakértő megállapításainak elfogadásáról, vagy visszautasításáról a szállítmányozó önállóan jogosult dönteni.

 

 • Amennyiben a kárszakértő és/vagy a biztosító megállapításait a megbízó vitatja, úgy azokkal szemben a jogorvoslati eljárás kezdeményezése a megbízó jogköre és feladata, a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére a szállítmányozó csak abban az esetben köteles, ha az ezzel felmerülő költségekről (ideértve az eljárási illetéket, szakértői és ügyvédi díjakat, stb.) a felek megállapodnak és azokat a megbízó előlegezi a szállítmányozó részére. Nem köteles a szállítmányozó az igényérvényesítésre, különösen, ha annak kimenetele bizonytalan, vagy aránytalanul magas költséggel lenne lehetséges, ha külföldön kellene eljárni.

 

 • Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a szállítmányozó nem köteles igényérvényesítésre a raktározó, rakodó vállalatokkal szemben, kivéve, ha azokat közvetlenül a szállítmányozó vette igénybe.

 

Biztosítás

33. A CMR Egyezmény szerinti kártérítési értékhatárt (ld. 32. pont) meghaladó szállítmány esetében a szállítmányozó jogosult visszautasítani a megbízást, ha a megbízó nem járul hozzá all risk nemzetközi szállítmánybiztosítás kötéséhez vagy nem rendelkezik ilyen biztosítással. Amennyiben a fenti biztosítási feltételek hiánya (ezáltal a biztosítási kártérítés elmaradása) a megbízó érdekkörében levő okra vezethető vissza, megbízó viseli az ezzel kapcsolatos költségeket, károkat.

 

A keretszerződés, illetve az

egyedi szállítmányozási szerződések módosítása

34. A jelen keretszerződést vagy az egyedi szállítmányozási szerződést a felek kölcsönös egyetértésben, kizárólag írásban jogosultak módosítani.

 

35. A jelen keretszerződést a felek az egyedi szállítmányozási szerződéssel is módosíthatják, a megrendelésben, valamint annak visszaigazolásában írásban rögzített akarattal a keretszerződéstől eltérhetnek. Az ilyen módosítással a keretszerződés azonban csak az adott egyedi szállítmányozási szerződéshez kapcsolódóan egy alkalomra szólóan módosul.

 

36. A szállítmányozó számára bárminemű, az áru továbbításával, kezelésével, szállítmányozással kapcsolatos instrukció és bárminemű kommunikáció kizárólag írásos formában érvényes, feltéve, hogy tértivevényes levélben került megküldésre, vagy a felek törvényes képviselői, illetve kijelölt kapcsolattartói személyesen átvették. Az egyik fél által a másik fél faxszámára, illetve e-mail címére küldött kommunikáció esetében vélelmezni kell, hogy azokat a címzett a megkapta és megértette, azzal, hogy 16.00 óra után küldött fax illetve e-mail esetében a kézbesítés a következő munkanapon vélelmezendő. A szállítmányozó által a megbízó felé írásban közöltek tekintetében a megbízói nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül.

 

Időbeli hatály

37. A jelen szállítási keretszerződés az aláírással lép – határozatlan időtartamra – hatályba. A jelen szerződést korábban aláíró Fél mentesül a szerződési nyilatkozata alól, ha a másik Fél a szerződést 7 naptári napon belül nem írja alá és nem juttatja el az első Félhez. A szerződést bármelyik fél jogosult írásban felmondani azzal azonban, hogy a felmondás másik fél általi kézhezvételekor már létrejött egyedi szállítmányozási szerződésekre a jelen keretszerződés hatálya továbbra is fennmarad a szerződések teljesedéséig.

 

 

Bírósági alávetés

38. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel, és az egyedi megállapodásokkal kapcsolatos vitás kérdéseket lehetőleg békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a magyar bíróságok és hatóságok kizárólagos joghatóságát kötik, függetlenül a teljesítés helyétől és a megbízó székhelyétől. Felek megállapodnak, hogy ha egy adott eljárás a magyar jogszabályok értelmében bíróság hatáskörébe tartozik, úgy felek ezennel a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A törvényszék hatáskörébe utalt ügyekben a felek a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, kivéve azt az esetet, ha a jelen joghatósági kikötés nélkül az eljárás a Fővárosi Törvényszék alá tartozna. Az ún. Európai Fizetési Meghagyás iránti eljárás a Budapesten működő bármely közjegyzőnél kezdeményezhető, különösen, de nem kizárólag a Budapest VII. kerületi és III. kerületi közjegyzők bármelyikénél.

 

Az irányadó jogszabályok

39. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályokat, jelesül a magyar Polgári Törvénykönyv, a Magyar Szállítmányozók Szövetségének Közgyűlése által elfogadott Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek 2017. május 30. napján hatályos verzióját, a CMR egyezmény és az áruk nemzetközi továbbítására vonatkozó egyéb nemzetközi egyezmények rendelkezései irányadóak. Megbízó kijelenti, hogy a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételeket áttanulmányozta és kötelezőnek fogadta el.

 

40. A szállítmányozási jogviszonyok teljesítése során nyilvánvalóan elő fog fordulni, hogy a Felek egymás munkavállalóinak, illetve természetes személy alvállalkozóinak vagy egyéb teljesítési segédeinek személyes adatait fogják kezelni. Arra az esetre, ha az adatkezelés az ún. Infotörvény és/vagy az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében az érintett természetes személy hozzájárulását igényli, úgy a Felek megállapodnak, hogy kötelesek a saját érdekkörükbe tartozó természetes személyek hozzájárulását beszerezni a másik szerződő Fél általi adatkezeléshez, ennek elmaradása esetén pedig mentesítik a másik Felet a jogellenes adatkezelés esetleges hátrányos jogkövetkezményei alól.

 

 

41. A felek a szállítmányozási jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozataikat a másik fél cégjegyzékbe bejegyzett székhelyére, vagy egyébként írásban megállapodott címére, telefax számra vagy email címre kell küldeniük. Amennyiben a címzett címéről a tértivevényes levél „nem kereste” vagy „elköltözött” vagy „a cím elégtelen” vagy „ismeretlen” vagy „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a levelet a feladás dátumát követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

 

42. Jelen szerződés nem hivatalos angol fordítással készült; a magyar és az angol nyelvű szöveg közötti eltérés esetén a magyart kell irányadónak tekinteni, kivéve a nyilvánvaló tévedés, elírás esetét.

 

A szerződő felek ezt a szállítmányozási keretszerződést elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják

… Kft

megbízó / Principal

képv./repr.: …

……, 20. … hó/month … nap/day

Goal of the framework contract and connection to the specific freight forwarding contracts

1. The goal of this Contract is to make conclusion of specific freight forwarding contacts easier. Provisions of this framework contract shall constitute, even without separate or repeated reference or being taken into writing, part of the specific freight forwarding contracts as long as the parties do not modify these provisions in writing. Accordingly, the freight forwarding relationship comes into existence between the Parties according to the provisions of this framework contract and the specific freight forwarding contract.

 

Creation of a specific freight forwarding contract

and of the legal relationship

2. Principal shall communicate his offer/order to conclude a specific freight forwarding contract only in writing via fax or e-mail to Agent.

 

3. The order shall contain the following data:

 • expected time of the cargo uploading

 • expected date of cargo unloading

 • name and trade value of the cargo

 • size, weight, volume of the units of the cargo

 • location of unloading

 • size of the required cargo truck

 • freight forwarding fee (carriage)

 

Agent is not obliged to control validity and exactness of the data set forth in the order; damages arisen from incorrectness of these data shall be borne by Principal.

 

 

 

4. When Agent is able to and willing to undertake the order with unchanged conditions, it shall acknowledge the order in writing via fax or e-mail. Agent undertakes to notify Principal in the acknowledgement without delay of any unusual circumstances. The specific freight forwarding contract comes into existence – according to this framework contract, the specific order and the specific order acknowledgement – when the order acknowledgement being in line with the order is received by Principal.

 

 

 

 

5. When for any reason the Agent is unwilling to undertake to order with unchanged conditions, than it shall communicate the suggested deviations to Principal without delay.

 

 

Co-operation and information obligation

6. The freight forwarding legal relationship shall be completed according to its content, in the agreed place and deadline.

 

7. The parties are bound to co-operate with each other in the course of contractual completion. Agent shall act in order to complete his duties in a manner that is generally expectable in the given situation, and Principal shall support completion of freight forwarding in the same manner.

 

8. Parties shall inform each other of any important circumstances having an effect on the completion of freight forwarding. Agent undertakes to inform Principal continuously of the pick up of the cargo, parameters of the transport equipment, the expected arrival and unloading, especially when there is a change in this respect. Principal is entitled to request data provision at any time, and Agent is obligated to disclose the requested data within the shortest possible time and manner.

 

 

9. When the customer makes a complaint in connection with the cargo shipping that is attributable to the activity of the carrier then Principal shall inform the carrier and simultaneously the Agent as well in the form of an official complaint. The carrier is obliged to react to the complaint within 7 days of the receipt thereof, to investigate in merits the statements of the complaint and to implement proper measures in order to prevent the repeated incurrence of the problem.

When there is a negative response by the carrier then additional expenses incurred at the Principal out of the complaint shall be covered by the carrier.

Complaints against the carrier shall be indicated in the annual evaluation from the carrier.

 

 

10. Neither the truck driver nor the attendant cargo stuff is allowed to enter into or to perform work in the Principal’s operation buildings. Their activity is strictly limited to the fixing of the cargo and closely related measures, which measures can be done only by the carrier’s own equipment and under its own liability.

 

 

Completion deadline

11. The Agent shall observe the deadlines and loading intervals indicated on the order.

 

 

Place of completion

12. Parties shall always agree upon within the specific freight forwarding contract of the place of unloading that serves as place of completion. When there is a redirection, EUR … /km redirection fee shall be charged.

 

Packaging

13. The Principal and the sender/recipient shall agree on directly of the manner of the packaging of the cargo.

 

14. Principal/Sender is liable to the quality of packaging. For any damages of the cargo caused by faulty or damaged packaging and also additional expenses of such the Agent can be held liable to only in case he failed to forward Principal’s directions to its own subcontractor, otherwise the damage and the additional expenses shall be borne by Principal.

 

 

Hand-over process

15. The Agent is entitled to present itself and co-operate, through its proxy, in the course of the hand-over process of the cargo. The truck driver is obliged to investigate the packaging and to sign the loading record subsequently. Fixation (ratchet strap) of the cargo is the duty of the truck driver.

 

16. In the course of unloading the recipient is obliged to examine the freight’s quality and quantity. The recipient or its proxy shall acknowledge with its lawful company signature on the waybill/CMR waybill that the freight is forwarded in agreed quality and quantity (certificate of performance). Defects in quality or quantity or damages shall be indicated on the waybill/CMR waybill by the recipient or its proxy by clearly specifying the exact nature of the damage/shortage, signed by both the recipient and the cargo driver, because the recipient is obligated to register any quality defects and quantity shortages without delay with a detailed statement in a record and to forward this record to the Principal. Agent shall immediately report in writing to the Principal on any unusual remarks on the waybill.

 

 

 

 

Delay of performance, delay in take-over

17. The order can be cancelled without consequences no later than 16.00 of the day that precede the time of uploading indicated in the order acknowledgement; afterwards, penalty shall be charged as follows with the proviso that compensation for damages exceeding the penalty can be claimed, too:

EUR ….- / 3,5 t truck

EUR …,- / 7,5 t truck

EUR …,- / 12 t truck or more

When a cancel is given on the agreed day of uploading, the highest rate of penalty can be EUR …, following a negotiation in each case.

 

18. When there is a delay in loading or unloading by Principal, the Agent is entitled to claim penalty (downtime).  as follows:

 

for more than 24 h downtime: EUR …

 

Commencement of downtime is the officially verified arrival of the truck. When the check-in precedes the confirmed uploading time, then commencement of downtime equals to the confirmed uploading time.

 

19. When the carrier is liable for the delay or for no show up, Agent cannot be burdened by a penalty bigger than the penalty Agent receives from the carrier, but in no event higher then EUR … daily.

 

 

For delayed uploading out of carrier’s fault the penalty is as follows:

 

for more than 24 h delay: EUR …

 

 

When the truck does not appear for uploading on the agreed date, than the penalty set forth in Section 17. shall be applicable to the Agent as well.

 

 

The Agent decreases its invoice with the amount of delayed penalty, but shall indicate such decrease on the invoice. 

 

20. No claim can be asserted against Agent for such waiting that is attributable to customs clearance and other official inspections, surveys or supervisions required to careering (e.g. animal of plant health surveys), furthermore, the Principal shall indemnify Agent of the expenses of an eventual downtime.

 

 

 

 

21. Upon the delay in take over by Principal the Agent shall safeguard the freight according to the rules of informal management, for the costs and risk of Principal. His delay shall not exempt Principal of his payment obligations. In case of a delay of Principal in take over, the Agent becomes entitled to a penalty as per Section 18.

 

 

22. Requesting EKÁER registry number is the duty of the Principal. The Principal shall indicate the EKÁER registry number of the CMR waybill. The Principal registers the number plate of the truck in the EKÁER system, and until the truck leaves the site of loading the Principal is liable for the proper entry of data. When after leaving the site the freight is transhipped, the Agent is liable for the proper modification. The Principal gives access to the Agent for realising the necessary modifications in the EKÁER system, however this access is limited to the number plate only.

 

 

 

 

 

Payment conditions, delay in payment

23. In the lack of an expressed provision, the freight forwarding fee is excluded of each and every expenses incurred during shipping, such as e.g. customs, custom clearance fees, animal or plant health expenses, cargo insurance and other cargo related expenses. Uploading of a volume that is bigger then agreed upon in the order acknowledgement is possible only following a negotiation between Principal and Agent and it results in the increase of the freight forwarding fee; for consequences of overloading the Agent cannot be held liable to. Agent is entitled to issue its invoice subsequent to unloading (that is considered as date of performance), by indicating …. days payment period. In case the Principal falls into a delay in payment of a previously undisputed invoice for more than 15 days, the Agent becomes entitled to demand cash payment that is due before delivery of the goods. In case VAT is not indicated in the order acknowledgement, or in this framework agreement, or in the specific contract and if VAT is applicable under the relevant laws, then the said fees and amounts are considered as net and shall be increased with VAT.

 

24. Principal is entitled to protest an invoice for any reasons only within 30 days from receiving the given invoice. The Principal hereby waives its right to protest beyond the said deadline.

25. When Principal falls into delay with payment of fees due to Agent, than after debts charged in HUF the default interest set by the Civil Code for entrepreneurs shall be applied. When Principal owes also interests and expenses beyond the capital (eg. notice for payment by a lawyer) and the amount paid by Principal does not cover the total debt, the amount shall be used for expenses first, than for interests, and finally to the capital. When for Principal’s delay in payment the Agent cannot help but sending a notice for payment then HUF 5,000 + VAT management fee can be charged, while in case of a notice for payment by a lawyer HUF 20,000 + VAT can be charged.

26. Upon delay in payment by Principal, Agent is entitled to (i) exercise its lawful mortgage right for securing its fees, additional expenses and interests. Accordingly, Agent might encumber and sell the cargo without respect to its ownership title. The mortgage can be applied not only in terms of those shipment which is affected by the delayed payment but also in each and every shipment (namely also for those where payment is not delayed, yet). For the period delayed payment the Agent is entitled to (ii) suspend Principal’s shipments, which action cannot be considered as contractual breach. Principal shall be informed of the suspension in writing. Agent may (iii) make commencement of further shipments conditional to the receipt of collaterals (bank guarantee, mortgage, pre-payment, absolute suretyship, etc). The above rights can be exercised also if a request for voluntary final accounting, bankruptcy or liquidation is lodged in terms of Agent, or when any other circumstance is learned which endangers Principal’s liquidity or completion of freight forwarding. When the said circumstances incurs for more then 15 days, the Principal (iv) becomes entitled to terminate the freight forwarding legal relationship.

 

 

 

27. When Principal ever felt into delay with payment, the Agent is entitled to set an upper limit in terms of outstanding receivables expected from Principal and/or unilaterally modify the payment conditions in the acknowledgement of receipt in such a way that Principal is allowed to take over the cargo only after he paid the fees, additional expenses and interests via bank transfer or in cash.

 

 

 

 

 

Liability

28. The Principal shall provide indemnity to the benefit of Agent for those lawful claims of the carriers, which are resulted from a reason laying within Principal’s sphere of interest. For damages caused in the course of carriage the Agent’s liability might be established only according to § 6:307. (1) of the Hungarian Civil Code. The freight forwarding fee cannot be withheld with a reference to compensation for damages suffered within the sphere of transportation, Principal waives its right for set such claims against each other.

 

29. Parties agree that in the course of freight forwarding fulfilled through sub-contractors, for damages arisen in collective freight the Agent can be hold responsible for only if the damage was caused by such objects or products carried in the same collective freight, or circumstances, that belonged under the sphere of Agent, namely if Agent was commissioned to ship these as well (i.e. where it was not the carrier who arranged the collective freight).

 

30. Principal acknowledges that transporting and freight forwarding treaties set limit of responsibility for damages caused in the products and that liability of Agent cannot exceed the responsibility of its sub-contractors (carrier, port, co-agents). CMR insurance of carriers is generally limited to USD 100,000., but in no event more than 8,33 SDR (cc. 9,3 EUR) per brut kg of the shipment. Principal might claim bigger compensation only if he announced to Agent, before loading the product and in a manner prescribed by the treaties, the value of the shipment, the extraordinary importance of unloading in due time, or other circumstances required by the treaties supposing even in this case that Parties agreed on concluding by Agent an insurance contract in terms of the shipment. Under no circumstance can Agent’s liability exceed the limit covered by Agent’s third party insurance bond, except for damages caused intentionally. Claims out of freight forwarding shall collapse in one year, especially including claims for damages caused through gross negligence.

 

 

 

Assertion of claims against the carrier

31. Principal is obligated to immediately take all measures required to assert a claim against the carrier (especially those required for a successful evidencing process) and to inform Agent therefrom.

Agent is not obligated to assert a claim against warehouses, docking and port companies.

 

32. When Principal requires, the Principal’s claims against the carrier shall be asserted by Agent under Principal’s expressed directive, expenses and risks as follows:

 

 

 • In case of damages listed in the insurance policy or otherwise determined by the insurance company the Agent is entitled and obliged to notify the relevant damage manager and to make sure that the damage expert takes a damage record. The Principal shall be informed of the date of damage survey; failure by the Principal in attending the damage survey despite being informed of in due time, shall be considered as the Agent is solely entitled to decide over the acceptance or denial of the statements of the insurance company or its damage manager.

 

 • When Principal disputes the statement of the insurance company and/or its damages manager then initiating any legal remedy against such statement falls into the competence of the Principal, while Agent can be responsible for initiating a legal remedy only if Parties agreed on the connected expenses (inc. procedural fees, expertise costs, lawyer’s fee, etc.) and Principal advances these to Agent. Agent cannot be obliged to assert a claim especially if the result thereof uncertain, or associated by unreasonably high expense or if actions shall be taken abroad.

 • Parties expressively agree that Agent is not obliged to assert a claim against warehouses and cargo loading companies, except if these were commissioned directly by Agent.

 

Insurance

33. When the value of the cargo exceeds the compensation limit set forth in the CMR Treaty (see. Section 32.) the Agent is entitled to reject the order in case the Principal denies conclusion of all risk insurance or does not possess such bond. When the lack of insurance preconditions (therefore the lack of insurance coverage) is attributable to a reason laying within Principal’s sphere of interest, the Principal shall bear the related expanse and losses.

 

 

Modification of the framework contract and of the specific freight forwarding contract

34. This framework contract or the specific freight forwarding contract can be modified by the parties mutually, only in writing.

 

35. This framework contract can be modified by the parties by means of the specific freight forwarding contract, they can deviate therefrom with their joint intentions set in writing in the order and its acknowledgement. The framework contract can be altered by such eventual modification only occasionally, only in terms of the given specific contract.

36. Any instructions and communication towards the Agent concerning the forwarding and handling of the goods can be valid only in writing, supposing also that it was sent via registered letter, or was personally taken over by the Parties’ lawful representatives or commissioned contact persons. In terms of communication sent by one Party to the other Party’s fax number or email it shall be presumed that these were delivered to and understood by the recipient, with the difference that for fax and email sent subsequent to 16.00 the presumption is that the delivery was made on the preceding working day. In terms of written communication from Agent to Principal, the lack of a response by Principal shall be qualified as acceptance of the content of communication.

 

Time effect

37. This framework contract enters into effect upon being signed, for indefinite period of time. The Party that have signed the draft at first place shall be exempted from binding effect in case the other Party does not sign and deliver the draft within 7 calendar days to the first Party. Any Party is entitled to terminate in writing, however with the proviso that for specific agreements already came into existence when the termination is received by the other Party this framework agreement shall remain invariably in effect up to the completion of such specific agreements.

 

 

 

Jurisdiction

38. Parties agree to settle their legal disputes out of this agreement and of the specific contract in an amicable way. For the failure of such they hereby stipulate the exclusive jurisdiction of the Hungarian courts and authorities, irrespectively from the place of performance and the seat of Principal. Parties agree that in case a procedure belongs to the competent of a civil court, they hereby stipulate the exclusive jurisdiction of the Central District Court of Buda. When a court case is referred to the competence of a high court the Parties stipulate the exclusive competence of the Székesfehérvár High Court except if the case falls under the competence of the Metropolitan Court by law. The so-called European Warrant for Payment process can b initiated before any notary public in Budapest, especially located in district 7 and District 3.

 

 

 

Normative laws

39. In issues not regulated by this contract the Hungarian laws, namely the Hungarian Civil Code, the Hungarian General Rules of Freight Forwarding accepted by the Hungarian Freight Forwarders Association on 30 May 2017, the CMR treaty and other international treaties regulating international freight forwarding of goods are normative. Principal declares that he have learned the Hungarian General Rules of Freight Forwarding and accept those as normative.

 

 

40. In the course of the performance of freight forwarding relationships it will obviously happen that the Parties shall manage the personal data of each others employees and private individual subcontractors or other assistants. For the event when such data management requires, under the so-called Hungarian Info Act and/or the European General Data Protection Regulation (GDPR) the expressed approval of the private individual affected, the Parties hereby agree that they are obliged to obtain the approval from the private individuals belonging to their own sphere of interest for the data management to be realised by the other Party, and failing to do so they shall indemnify the other Party from the detrimental consequences of unlawful data management.

 

41. Parties shall send their legal declarations connected to the freight forwarding legal relationships to the other Party’s address indicated in the company register, or the address, fax number or email address otherwise agreed in writing. Should the registered letter return from the proper address with the postal note of “not sought”, “moved away”, insufficient address”, “addressee unknown”, “denied receipt”, the letter shall be considered as being delivered on the 5th day following dispatch in case the postal notification .

 

42. This document has been prepared with unofficial English translation; in case of a deviation between the two languages, the Hungarian version shall be the normative except for cases of obvious mistake or error.

 

After reading and interpretation Parties sign this freight forwarding framework agreement as it meets their intentions.

Palmsped Cargo 2009. Kft

szállítmányozó/forwarding Agent

képv./repr.: Balogh László

Budapest, 20. … hó/month … nap/day